တပ္ကုိ ေ၀ဖန္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြးမႈ တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကကန္႔ကြက္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ပယ္ဖ်က္

တပ္ကုိ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဒီခ်ဳပ္မွ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိတပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ကကန္႔ကြက္သ ျဖင့္ ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။
ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ နာယကသူရဦးေရႊမန္းကအဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာယကထံတပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕ကကန္႔ကြက္စာတင္ျပထားသျဖင့္ ယင္းကန္႔ကြက္စာကုိဖတ္ၾကားကာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားပယ္ဖ်က္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သိ႔ုနာယက၏ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကုိမိမိအေနျဖင့္ လက္ခံၿပီးတစ္စံုတစ္ရာကန္႔ကြက္သြားရန္ မရိွေၾကာင္းကာယကံရွင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေအာင္မုိးညိဳကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးကုိေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳ၏ ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားသည္ မေျပာသင့္၊ မေျပာထိုက္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၌ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကုိအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳကေဆြးေႏြးရာတြင္ ကာကြယ္ေရးအခန္းက႑ကုိတင္ျပရာ၌ တပ္ မေတာ္သားမ်ား၏ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ကုိလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္ မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္တြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားစြာရိွေနေသာ္လည္းယင္းမဲဆႏၵနယ္ရိွ တပ္တြင္မေသ႐ံုတမည္စားေသာက္ေနရေၾကာင္းပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳကဆုိသည္။

‘‘အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာလုိင္းလည္းဦးပုိင္စသျဖင့္ ဦးပုိင္ပုိင္တာေတြ မ်ားေသာ္လည္းေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ လူမႈ စီးပြားဘ၀ကုိ ဘယ္ေလာက္အေထာက္အကူျပဳေနသလဲ ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္ကတပ္မွာေတာ့ မေသ႐ံုတမည္စားေနရၿပီး အရွက္လံု႐ံု၀တ္ဆင္ေနၾကရပါတယ္။ ထင္းေခြစားတဲ့လူနဲ႔၊ ေတာႀကိဳအံုၾကားကင္ပြန္းရြက္ခူးေရာင္းတဲ့သူနဲ႔ ဒီလုိမျဖစ္သင့္ပါဘူး’’ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သေရကုိထိခိုက္ေစေသာေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၃(ဃ)ကိုေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါ သည္။ သို႔ပါ၍ ေဒါက္တာေအာင္ မုိးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအားတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ကကန္႔ ကြက္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေဆြးေႏြးခဲ့ သည့္ ကာကြယ္ေရးအခန္းက႑  ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအားလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ ပါသည္ဆုိၿပီးကန္႔ကြက္လႊာပို႔ပါ တယ္။ ကန္႔ကြက္လႊာပါ အ ေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကုိလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းကပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္နာယကသူရဦးေရႊ မန္းကေျပာသည္။ (Source- 7daysdaily)

By
မင္းဟိန္းေက်ာ္

On
Tue, 2016-01-19 06:30

Location
ေနျပည္ေတာ္

Issue No.
No.983 Tuesday, January 19, 2016