မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ား မတ္လဆန္းကစ၍ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္

မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပရွိ အ ခ်ဳပ္ခန္း၊ သင္တန္း၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားသည္ မတ္လ ၃ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ရက္ ၌ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။
ယင္းသို႔ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ ရန္ သက္ဆုိင္ရာသင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံုႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းအ ႀကီးအမွဴးမ်ားသည္ ဌာနတည္ရွိ ရာေဒသရွိ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ား ထံ ဆက္သြယ္ၿပီး ပံုစံ (၁၅) ေတာင္းခံရန္ ေကာ္မရွင္က ၫႊန္ ၾကားထားသည္။

‘‘ပံုစံ (၁၅) ေတြ ျဖန္႔ေ၀ၿပီးပါ ၿပီ’’ဟု ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းပံုစံ (၁၅) ကို မဲဆႏၵရွင္ မ်ားက ျဖည့္သြင္းၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာသင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံုႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းအႀကီးအမွဴး သည္သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ားထံ ယခုလ ၂၀ ရက္အေရာက္ေပးပို႔ရန္ ေကာ္မ ရွင္က ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ မ်ားက ႀကိဳတင္မဲလက္မွတ္ပါ စာ အိတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသင္ တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံုႏွင့္အခ်ဳပ္ ခန္းမ်ားသို႔ မတ္လ ၁ ရက္ အ ေရာက္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပရွိ အခ်ဳပ္ခန္း၊ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း ႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေန သည့္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ မဲ ဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မတ္လ ၃ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း ႀကိဳတင္မဲ ေပးႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပဳထားေသာ ႀကိဳတင္မဲစာအိတ္မ်ားကို သက္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ မ်ားထံ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ  က်င္းပမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ညေန ၄ နာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေပးပို႔ ရမည္ျဖစ္ရာ ၾကားတြင္ အခ်ိန္ကြာ ဟေနသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြက စာတုိက္ကပို႔ရင္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရတယ္’’ဟု အခ်ိန္ျခား ေနသည့္အေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္း က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္း ပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိကာ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ မ်ားရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခုတို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ တြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာ၊ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေန ရာျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး၌ မဲ႐ံုေပါင္း ၄၀,၁၄၀ ရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၃၄,၂၉၅,၃၃၄ ဦး ရွိသျဖင့္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် မဲဆႏၵရွင္ ၈၅၅ ဦးရွိသည္။

Source – 7 Day Daily