မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးေခၚယူမႈေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္သို႔ေရႊ႕ဆုိင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကိုမူလလ်ာထားရက္ထက္ ခုနစ္ရက္ ေနာက္ဆုတ္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပပံုမ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားရက္အနည္းငယ္ ေနာက္ဆုတ္လုိက္ေၾကာင္းမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ကေျပာသည္။

‘‘သက္ဆိုင္ရာပါတီအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပပံုေတြကိုေလ့လာဖို႔ အစီအစဥ္ရိွ တဲ့အတြက္ပါ’’ဟုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၂(ခ)၊ တုိင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၊ ၂၀၁၃ တုိင္းေဒသ ႀကီး(သို႔မဟုတ္)ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃ (က)(၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အ ညီဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူထားျခင္းျဖစ္ သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒု-ဥကၠ႒အသစ္ မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သစ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကအဆိုျပဳလာမည့္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏အမည္စာရင္းကိုလႊတ္ေတာ္၏သဘာထားယူမႈအတည္ျပဳျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ (source-7daysdaily)

လာမည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္လ်ာထားခ်က္သည္ ၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၀ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္သံုးစြဲမႈကို ႏိႈႈင္းယွဥ္ၾကည့္ လွ်င္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း၌ ၁ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း၌ ၃ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသိသာစြာတုိးျမႇင့္သံုးစြဲခဲ့ ေၾကာင္းယခု ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္းအသံုးစရိတ္အတြက္ လ်ာထားခ်က္၌ ၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေတြ႕ရသျဖင့္ ယမန္ ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့က်သြားၿပီးမျဖစ္ သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္ဦးကေျပာသည္။

‘‘က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးရမယ့္အစားေလ်ာ့သြားတာသိပ္သေဘာမေတြ႕ဘူး။ ဘာလို႔ လဲဆိုေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ တိုးခန္႔ရမယ္။ ေဆး႐ံုေတြ အဆင့္ျမႇင့္ရမယ္။ ေဆးဝါးကုသမႈ ေတြ ပိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကတာဝန္ယူရမယ္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကိုတိုးေပးရမယ္။ အခုဟာကအိမ္နီးခ်င္းတျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ဟာနည္းလြန္းအားႀကီးတယ္’’ဟုဦးျမင့္ဦးကေျပာသည္။  အသံုးစရိတ္ေလ်ာ့နည္းသြားလွ်င္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေလ်ာ့က် သြားမည့္သေဘာရွိေၾကာင္း၊ အ ေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ ေဆးဝါးဝယ္ယူျခင္းမ်ား ၌ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္သည့္ အ လားအလာျမင္ေၾကာင္းက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

‘‘ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးအေနနဲ႔ လက္ရွိအခမဲ့ေပးေနတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုဘတ္ဂ်က္နည္းတဲ့အတြက္ ေလ်ာ့သြားစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲရေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ’’ဟုေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးေဒါက္တာဦးေအးကိုကိုကက်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ေလ်ာ့ေသာ္ လည္းဝန္ေဆာင္မႈေလ်ာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၏က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္သံုးစြဲမႈကို ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကစတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၌ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသိသိသာသာတုိးလာခဲ့သည္။ ရန္ ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၌ လူနာမ်ားအားေဆးဝါးအခ်ိဳ႕အခမဲ့ေပးခဲ့ၿပီးကင္ဆာေဝဒနာရွင္မ်ားအားလိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ားအခမဲ့ ေပးသည္။ အေရးေပၚ လူနာအတြက္ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ အာထရာေဆာင္း႐ိုက္ျခင္း၊ CT Scan ႐ိုက္ျခင္း၊ ECG ဆြဲျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအခ်ိဳ႕အားအခမဲ့ေဆာင္ ရြက္ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ မ်က္စိအထူးကုေဆး႐ံုႀကီး၌လည္းကုသမႈခံယူသည့္လူနာမ်ားအားလံုးအားေဆးဝါးအခမဲ့ ေပးျခင္း၊ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံု၌လည္းသားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္းကိုအခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီးတျခားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

‘‘ဘတ္ဂ်က္အနည္းငယ္ ေလ်ာ့သြားမယ္ဆိုရင္လည္းသိပ္ ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အ ေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မယ့္ အသံုးစရိတ္ေတြမွာေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေဆးဝါးတို႔ ဓာတ္ခြဲပစၥည္းဝယ္ယူတာေတြမွာပိုမွာေပါ့။ ဒါေတြကစီမံခန္႔ခြဲသူေတြအေပၚမွာမူတည္ ပါတယ္’’ဟုရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းလြင္ က ေျပာသည္။

ယခုလိုက်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကိုတိုးျမႇင့္လိုက္သျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈပိုင္း၌ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေသာ္ လည္းအာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ထပ္၍တုိးျမႇင့္ သံုးစြဲရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကိုက်န္းမာေရးအတြက္ သံုးစြဲေနခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာသံုးစြဲေနေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၌ ၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသံုးစြဲေၾကာင္းသိရသည္။ (source -7daysdaily)

By
ေမာင္တာ

On
Wed, 2016-01-20 06:30

Location
မႏၲေလး

Issue No.
No.984 Wednesday, January 20, 2016