ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရတို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ က သေဘာထားထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေရးဆြဲမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားမွာ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ၊ ေပါင္းကူး၊ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ၊ New Myanmar Foundation ၊ Community Response Group ႏွင့္ Yangon Watch တို႔အပါအ၀င္ စသည့္အဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ၂၉ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ တိုးတက္ထြန္းကာလာမႈကို တိုင္းတာသည့္ စံႏႈန္းမ်ားထဲတြင္ ျပည္သူလူထုကို မည္မွ်ကိုယ္စားျပဳျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို တုိင္းတာရာတြင္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အေလးအနက္ထား နားေထာင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ကို အဓိကထား တိုင္းတာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းဆိုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ “ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္သာမက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း အထူးအေလးအနက္ထား ေဖာ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ျပည္သူကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္သည့္ ဧရိယာအက်ယ္ အ၀န္း (၁၀၁၇၀) ကီလိုမီတာ အက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ေၾကညာခ်ျပျခင္းမျပဳမီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ  လ်င္ျမင္စြာ ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္  ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈျဖစ္ေၾကာင္း  သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တည္ဆဲ စည္ပင္သာယာဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အသီးသီးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ႏိုင္မည့္ စစ္တမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူအတြက္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္အထိႏွင့္ ေန႔စဥ္ လူမႈကိစၥအ၀၀အတြက္ အနီးကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အထူးပင္ အေရးပါရာ ျပည္သူလူထု လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေနမႈ၊ ျပင္ဆင္ေနမႈ၊ ပယ္ဖ်က္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လက္ရွိျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား အျပဳသေဘာေဆာင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေစရန္၊ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းတို႔အား အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္တို႔အား ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းျခင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵအား ထပ္တူပါ၀င္ေစသည့္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းတို႔ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး တည္ဆဲစည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားမွ ျပင္ဆင္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လြတ္လပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ Multistakeholdee Working Group ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ အဆိုျပဳ တိုက္တြန္းထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့ထားၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ထပ္မံျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ရေသးေပ။

Writer:
ေက်ာ္ထင္
Source – Eleven Media