လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူမ်ား လက္ခံယံုၾကည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ က်င္းပမည္ဟုဆို

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ျပည္သူမ်ားလက္ခံ ယံုၾကည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ ေစရန္ က်င္းပၿပီး ၂၀၂၀ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ရာ၌ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သျဖင့္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို နမူနာယူကာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ က်င္း ပၿပီး ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ က မွာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိ သည့္အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေလး ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ ေနရာ စုစုေပါင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ငါးေနရာရွိကာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္း ပမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းသည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌လည္း လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပည္သူမ်ား လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ က်င္း ပေပးႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား ရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခု မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ၁၉ ေနရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုးေန ရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေနရာတို႔ျဖစ္သည္။

Source – 7 Day Daily