လႊတ္ေတာ္စတုတၳ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ဇန္နဝါရီလကုန္ ျပန္လည္ေခၚယူမည္

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မ်ား၏ စတုတၳပံုမွန္အစည္း အေဝးမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ ျပန္လည္ေခၚယူ ခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို မြန္းလြဲ ၁ နာရီ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပထမပံု မွန္အစည္းအေဝးမွ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးအထိ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း စုစုေပါင္း  ၁,၆၁၂ ခုေမးျမန္းခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး အဆိုအားျဖင့္ စုစုေပါင္း ၃၄ ခုျဖစ္ကာ အေရးႀကီးအဆို ကိုးခုပါဝင္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပထ မပံုမွန္အစည္းအေဝးမွ တတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကာလအ တြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း စုစု ေပါင္း ၂၈၄ ခုႏွင့္ အဆိုစုစုေပါင္း ေျခာက္ခုတင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆ အတြင္း ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒေပါင္း ၄၄ ခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏တတိယပံုမွန္အစည္းေဝး မ်ားကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ တြင္ ရပ္နားခဲ့သည္။

Source – 7 Day Daily