လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါတီမူ၀ါဒအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာၾကား

daw suလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆုိမ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တာ၀န္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ပါတီဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ရက္တြင္ေန ျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအုံ၀င္းအတြင္းရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ႐ုံးခန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အား ေခၚယူမွာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘အဆုိေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္တဲ့အခါ ေဆြး ေႏြးၾကတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္က ခ် မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ည္း၊ စည္း ကမ္းေတြ၊ ပါတီက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ၾက ဖုိ႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားခဲ့တာပါ’’ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဒီခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦးကေျပာသည္။
ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ မ်ား၏ အက်ဳိးအဓိကထားေဆာင္ ရြက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္း လုံးညီၫြတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက မွာၾကားထားေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ တာ၀န္ခံမ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ယင္းလႊတ္ေတာ္ မ်ားရွိ ပါတီ၀င္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးထားၿပီး တာ၀န္ေပးခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၉ဦး ရွိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၂ခုရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပါတီ၀င္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံကာ လႊတ္ေတာ္၌လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားစိတ္ပ်က္မႈမရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ရက္ က က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၁၅အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အႏုိင္ရရွိထားသည္။

Sources: 7daysdaily