အစိုးရဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ဘီလီယံေျခာက္ရာေက်ာ္ကိုလႊတ္ေတာ္ျဖတ္ေတာက္

လာမည့္ ၂၀၁၆- ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕က ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားအနက္ က်ပ္ေငြ ၆၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္ လိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕က တင္ျပလာေသာလာမည့္ ဘတ္ ဂ်က္ႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားျဖတ္ေတာက္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းပူးေပါင္း  ေကာ္မတီအပါအ၀င္ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ေရးအဖဲြ႕ခြဲ ၁၉ ဖြဲ႕၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအရ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ျပဳ လုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၆- ၁၇ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၌ ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လႊတ္ေတာ္၏ သ ေဘာတူညီခ်က္ရယူကာ ျဖတ္ ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳသည့္ ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ သံုးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ား ပါ ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းသာျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား အားေပးအပ္ရသည့္ လုပ္ခ၊လစာ၊ ႐ံုးအသံုးစရိတ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဥပေဒၾကမ္းတြင္လည္းထပ္မံ ျဖတ္ေတာက္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဗဟိုအဖဲြ႕မ်ားမွ သံုးစြဲရန္ ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြ ေၾကးပမာဏက်ပ္ေငြဘီလီယံေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိရာလိုေငြ၊ ဘီလီယံေလးေထာင္ခန္႔ရွိေနသည္။

‘‘၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ တြင္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ ၾကမ္းကိုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုအဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွမေထာက္ဘဲတိုင္း ျပည္မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ၿပီးဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္ သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းပူးေပါင္းေကာ္မတီနဲ႔ အဖြဲ႕ခြဲ ၁၉ ဖြဲ႕ရဲ႕ အ ဆိုျပဳခ်က္ေတြအရ ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ မေျပာလိုပါဘူး။ ဆီးသီးဗန္းဆိုတဲ့အေျပာမ်ိဳးကိုလည္းဘယ္ သူ႔ကိုမွ အေျပာမခံေစခ်င္ပါဘူး’’ ဟုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ထိုသို႔ျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကတင္ျပ ထားေသာျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊  ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား ကာရံျခင္းအပါအ၀င္ လုပ္ငန္း ၂၁ ခုအတြက္ က်ပ္၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ေရးအဆိုကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ ဇံျမင့္က လက္ခံျခင္းမျပဳသျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ေထာက္ခံသူမ်ားျပားသျဖင့္ ေဖာ္ ျပပါ ေငြေၾကးပမာဏကို ျဖတ္ ေတာက္ေရးအတည္ျပဳျဖစ္ခဲ့ သည္။ထို႔အတူလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန က ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း၂၂ခုမွ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀  ေက်ာ္ကိုျဖတ္ ေတာက္ေရးအဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ ကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးကသေဘာမတူခဲ့သျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာလႊတ္ ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ေရးဘက္မွ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သျဖင့္ ယင္းေငြ ေၾကးပမာဏကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း မွ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသံုးစြဲရန္ ေတာင္းခံထားသည့္ အသံုးစရိတ္သည္က်ပ္ ေငြ ဘီလီယံေပါင္း ၂၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ယင္းအသံုးစရိတ္ မ်ားကိုမူလကက်ပ္ ၃၇ ဘီလီယံသာျဖတ္ေတာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္းအဆ ၂၀ ခန္႔ တိုး ျမႇင့္ကာက်ပ္ ၆၁၃ ဘီလီယံျဖတ္ ေတာက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

By
မင္းဟိန္းေက်ာ္

On
Tue, 2016-01-19 06:30

Location
ေနျပည္ေတာ္

Issue No.
No.983 Tuesday, January 19, 2016