ေဒသအသီးသီးရွိ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားအားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဇန္န၀ါရီ၌ ျပဳလုပ္မည္

ေဒသအသီးသီးရွိ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား အားလုံးကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၇  ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း က်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) အပါအ၀င္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေဒသအသီးသီးရွိ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးမ်ား ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္  အႀကိဳညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တုိ႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက “ႏွစ္ရက္တာ အစည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းပြဲကေန ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕၀င္ ၈၃ ဦးပါတဲ့ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့မွ ဒီမွာလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ဒါကုိလည္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသအလုိက္ေပါ့ေလ။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေနရာမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖုိ႔ လ်ာထားတယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသအလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈ အပါအ၀င္ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းပြဲေတြကုိေတာ့ ဒီ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ပါ၀င္တဲ့ ေဒသေပါင္းစုံက ပအုိ၀္းအလႊာေပါင္း စုံ၊ ပအုိ၀္းအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစုံပါတဲ့ ဒီအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းမွာ က်င္းပဖုိ႔ လ်ာထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားဆုံး ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း တုိ႔တြင္လည္း ေနထုိင္မႈမ်ားရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အခုအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ အဲဒီက႑ ငါးရပ္စလုံးကုိ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြကေတာ့ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း မတုိင္မီတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ပုံသဏၭာန္သုံးမ်ဳိးျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအလုိက္ကုိ အစုိးရကလည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးအလုိက္ကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ကုိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္းေကာင္း ဦးေဆာင္ေခၚယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ေခၚယူမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားထံ တင္ျပၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စတင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီကုိ PNLO မွ ကုိယ္စားလွယ္သုံးဦး၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီမွ သုံးဦးေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္သုံးဦး သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပရန္ရွိေၾကာင္း ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

Writer:
ဇာလီျမင့္ဦး
Source – Eleven Media