ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာအမႈမ်ားေကာ္မရွင္အသစ္သို႔ လႊဲေပးမည္

စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာအမႈ မ်ားကိုအသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦး ၀င္းၾကည္ကေျပာၾကားသည္။
‘‘ေကာ္မရွင္အသစ္ကပဲ ျပန္ စစ္မွာေပါ့။ အမႈေတြကမၿပီးႏိုင္ ေသးဘူး။ ေကာ္မရွင္အသစ္ဖဲြ႕ လိုက္တာနဲ႔ လက္ရွိေကာ္မရွင္ကအသက္မရွိေတာ့ဘူးေလ’’ဟုဦး ၀င္းၾကည္ကေျပာသည္။

သမၼတသစ္တက္လာမည့္ ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပန္ လည္ဖြဲ႕စည္းဖြယ္ရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကအေျခခံဥပေဒအရေကာ္မရွင္အသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕ စည္းၿပီးသည္အထိျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္ လႊာ ၄၅ မႈရွိၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တို႔အၾကားကန္႔ကြက္မႈအမ်ားဆံုး  ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိေကာ္မရွင္ သည္  ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ မတင္သည့္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို    အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူမ်ားဟုတ္၊ မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ ေဆးဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္၌ စတင္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီးအဆိုပါအမႈမ်ားမျပတ္လွ်င္လည္းေကာ္မရွင္အသစ္္သုိ႔ လႊဲရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ၂၀၁၀ အတြင္းကဥကၠ႒ဦးသိန္းစိုး အပါအ၀င္ ၁၇ ဦးပါ၀င္သည့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကတင္ေျမႇာက္ေသာသမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာၿပီးေနာက္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးတင္ေအးအားေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Credit To – 7 Days Daily (Sunday, January, 17, 2016)