၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေနရာမ်ား NDF ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ။              ။၂၀၁၇၊ ဧျပီလ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီက ႏို၀င္ဘာ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လစ္လပ္မဲဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေအာင္ဇင္၊ ဒဂုံအေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးႀကီးျမင့္၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးသက္ထြန္းေမာင္၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒါက္တာလွမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၆)တြင္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ၊္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၄)တြင္ ဦးစိန္ထြန္းတို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ပါရွိသည္။

Source – Mizzima Media