ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ မဲ႐ုံမွဴးသင္တန္းေပးမည္

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပ မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ မဲ႐ံုမွဴး မ်ားဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္အ တြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ သင္တန္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွ သ တင္းရရွိသည္။
ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ ရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ားက အဖဲြ႕၀င္အခ်ိဳ႕ ေခၚယူကာ သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ ေသာ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ား ေခၚယူ သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔ မွတစ္ဆင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအ ဆင့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အ ဖဲြ႕ခဲြမ်ားအား ျပန္လည္သင္တန္း ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ မဲ႐ံု၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ မ်ား အားနည္းခ်က္မရွိေစရန္ ေရြး ေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးမႈ ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ မဲ႐ံု အတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား မရွိေစ ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ မည့္ သင္တန္း ကာလအတြင္း မဲ႐ံုမွဴးလက္စဲြ၊ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရ တြက္ျခင္းႏွင့္ မဲရလဒ္ထုတ္ျပန္ ျခင္းဆုိင္ရာ မဲ႐ံုမွဴးတစ္ဦး သိသင့္သည္မ်ားကို ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိကာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခုတို႔မွ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ တြက္ ကုိးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာ၊ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေန ရာရွိကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအ တာျဖင့္ မဲေပးႏုိင္မည့္သူဦးေရ ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး၌ မဲ႐ံုေပါင္း ၄၀,၁၄၀ ရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၃၄,၂၉၅,၃၃၄ ဦး ရွိသျဖင့္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၈၅၅ ဦးရွိသည္။

Source – 7 Day Daily