ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေရး ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ့စည္း

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သတင္းရရွိသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားကို ဗဟိုမွ ေအာက္ေျခရပ္ကြက္ေက်းရြာ အဆင့္မ်ားထိ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ ကာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ စတင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်ိန္သိပ္မၾကာဘဲ ဖြဲ႕စည္းမည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ ကို ရက္ေပါင္း ၆၀ သတ္မွတ္ေပး ထားရာ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္၌ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ကာ ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္း ႐ုံးေရးကာလအတြင္း အျငင္းပြား မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾက မည္ ျဖစ္သည္။

ရက္ေပါင္း ၆၀ ၾကာျမင့္မည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာၿပီး ထိပ္ တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားမရွိေစရန္ ၎ အဖြဲ႕မ်ားက ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပး မည္ျဖစ္ကာ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအေန ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အလုပ္ လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မဲဆြယ္စည္း ႐ုံးေရးကို ေႏွာင့္ယွက္မႈစေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမဲ့ျပဳ က်င့္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား အခ်င္း ခ်င္းညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လို အပ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ကာလ ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာရွိကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ကစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခြင့္ျပဳထားသည္။

Source – 7 Day Daily