႐ွစ္ျပည္နယ္သာထားရွိမည့္ မူဝါဒ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ SNLD တင္ျပ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္နယ္ရွစ္ခုတည္းထားရွိမည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲရန္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီကဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းယင္းပါတီထံမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုညီလာခံတြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီကတင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးယင္းပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းထြန္းေအးကယင္းသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းအစရွိသည့္ လူမ်ဳိးအသီးသီးကိုကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗမာေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရွစ္ျပည္နယ္စနစ္သာက်င့္သုံးရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္းဗမာျပည္နယ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဦးစိုင္းထြန္းေအးကေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ အေျခခံၿပီးပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ျဖစ္ေစတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္းဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ SNLD ပါတီက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းယင္းပါတီထံမွ သိရသည္။

“ဒါကေတာ့ UNA အဖြဲ႔ကလည္းခ်မွတ္ထားတဲ့မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္းပင္လုံမူကိုေထာက္ခံတယ္၊ ပင္လုံသေဘာတူညီမႈကိုလည္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူညီတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုထူေထာင္ရမယ္” ဟုရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေအးသာေအာင္ကThe Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္လည္းဖြဲ႔စည္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခိုင္မာစြာ ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္။

“သူတို႔ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး” ဟုသမၼတ႐ုံးအႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကThe Voice သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံသင့္သည့္မူမ်ား၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား (IDPs)ကိစၥ၊ အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံသင့္သည့္ မူမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ရွစ္ျပည္နယ္မူကိုရွမ္းတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကတည္းကစတင္ေဆြးေႏြးဖူးသည္။