“မူဝါဒေရးရာကုိယ္စားျပဳအေရးဆုိျခင္းကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆုိင္ရာလူငယ္စကားဝိုင္း”

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မွဳျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႕တြင္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရဆဲ ျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ ဒိန္မတ္

Introduction each other in Kachin' parties youth dialogue

Introduction each other in Kachin’ parties youth dialogue

 

အင္စတီက်ဳ၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စ၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရာတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါတီစံု လူငယ္စကား၀ိုင္းမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။
ပါတီိအသီးသီးမွ လူငယ္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ပါတီမ်ားတြင္ လူငယ္က႑ႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္း စားျခင္း မျပဳၾကေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီ၀င္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပလူမွဳဆက္ဆံေရးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ား ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ မိသားစုမ်ားကလည္း ပါတီႏိုင္ငံေရး လုပ္ျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ အားမေပးေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
“ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လူငယ္ေတြအားကို အေတာ္သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါတီတြင္းမွာေတာ့ လူငယ္ေတြ အသိပညာဖြံ႕ျဖိဳးေရးနဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေပးတာနည္းေနေသးတယ္။ လူငယ္ေတြကို အေတြ႕အၾကံဳနည္း ေနေသးတယ္ဆုိျပီး ေနရာသိပ္မေပးခ်င္ၾကတာကိုေတြ႕ရတယ္။” ဟု ဧရာ၀တီတုိင္းပါတီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔လုိက္ ေဆြးေႏြးမွဳ တင္ျပခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

Presentation the group discussion result in Kachin Youth Dialogue event

Presentation the group discussion result in Kachin Youth Dialogue event

“ အခုထိ အလုပ္ေလွ်ာက္ရင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္ဆုိတာပါေနေတာ့ ပါတီ၀င္လူငယ္ ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလွမ္းေတြမရသလို ပါတီအတြင္းမွာလည္း လူငယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြ အတြက္ စီစဥ္မွဳေတြအားနည္းျခင္းက လူငယ္ေတြကို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခ်င္စိတ္ကို အဟန္႕အတား ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္း လူငယ္ ပါတီစံုုစကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ လူငယ္ပါတီမ်ားမွ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

Rising the question from Pha O Party' Youth at Shan Youth policy Dialogue event in Taunggyi.

Rising the question from Pa O Party’ Youth at Shan Youth policy Dialogue event in Taunggyi.

ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ေသာ ေဒသ ၄ခုရွိ လူငယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးမွဳအမ်ားဆံုးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပညာေရးလက္လွမ္းမမွီမွဳ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမွဳ၊ လူငယ္မ်ားအၾကားမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳပိုမ်ားလာျခင္း၊ နယ္ေျမမျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရး၊ လူငယ္မူ၀ါဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည့္အပိုင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္မွဳတြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရး စသည္တို႕ ပါ၀င္ၾကသည္။ ၄င္းျပႆနာ
မ်ားကို ပါတီ အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ့္အေရးအဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔စည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားကို ေဆြးေႏြးရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

Daw Cheery Zauha's experience sharing section

Daw Cheery Zauha’s experience sharing section

ႏုိင္ငံေရးပါတီလူငယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကားကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မွဳျဖစ္ေအာင္ ဒီလုိလူငယ္စကား၀ိုင္းေတြ လုပ္ေပးတာ အေတာ္ေကာင္းတယ္။ မတူတဲ့ပါတီေတြက လူငယ္ေတြအၾကား တူညီတဲ့ အခက္အခဲေတြရွိတာကို သိခြင့္ ရခဲ့သလို၊ မိမိတို႕ပါတီမွာ ဘယ္လုိ နည္းလမ္းေတြကိုအသံုးျပဳျပီး ပါတီတြင္း လူငယ္အခန္း က႑ကို ျမွင့္တင္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာလည္းကိုေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တယ္ ဟု မႏၱေလးတုိင္းရွိ အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ လူငယ္ပါတီ၀င္တစ္ဦးမွ လူငယ္စကား၀ိုင္းမ်ားအေပၚ ၄င္း၏ အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။IMG_9974