မႏၱေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ရာ လြန္စြာအေရးၾကီးသည့္အခန္း႑တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာဒိန္းမိတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD) ၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္မွ မႏၱေလးၿမဳိ႕ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ပါ၀င္သူမ်ားထံသို႔ မႏၱေလးၿမဳိ႕ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အား မွ်ေ၀ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍  မႏၱေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မႏၱေလးျမိဳ႕ Wilson Hotel တြင္ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႕တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌျပည္သူ႕ေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးတင္ေအာင္မွ ေဆြးေႏြးစဥ္

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌျပည္သူ႕ေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးတင္ေအာင္မွ ေဆြးေႏြးစဥ္

“ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဆိုတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ အေရးပါေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သလို ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာလည္း အေရးၾကီးလွတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္တယ္” ဟု ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာမွ Governance Program ၏ Deputy Program Director ဦးၾကည္မင္းဟန္မွ ေျပာၾကားကာ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပံုအဆင့္ဆင့္အေၾကာင္းကုိ မွ်ေ၀ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မႏၱေလးတုိင္းဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးတင္ေအာင္၊ ၂၀၁၅ မႏၱေလးျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္(ျငိမ္း) ဦးေဌးေအာင္၊ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးၾကည္မင္းဟန္ႏွင့္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္တုိ႕မွ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းဆုိင္ရာ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ကြဲျပားပံု၊ ယခင္ မႏၱေလးျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားမွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မႏၱေလးျမိဳ႕ေပၚလူထု၏ အျမင္မ်ားကို က႑အလိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္း ယခင္ႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ႏွင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူဆုိင္ရာ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕အျပင္ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေသာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲလက္ေ၇ာက္သူမ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ေဆြးေႏြးပြဲလက္ေ၇ာက္သူမ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

“အရင္ႏွစ္သင္ခန္းစာအရေတာ့ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေရာ ဥပေဒေရာလူသိနည္းခဲ့တယ္။ မဲေပးသူပါ၀င္မွဳ ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းထက္နည္းတယ္။ အသိပညာေပးဖုိ႕လိုတာေပါ့။ သည္ႏွစ္ေတာ့ လူူထုအသိပညာေပးဖို႕ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးသတင္းစာမ်က္ႏွာေတြ၊ မႏၱေလး FMတုိ႕ တျခားမီဒီယာေတြကို အသံုးျပဳျပီးလူထုပိုစိတ္၀င္စားျပီး ပါ၀င္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္သလုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႕ လုိတယ္” ဟု ယံုၾကည္ရာအသိပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႏွင့္ အခမဲ့စာၾကည့္တုိက္မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးတင္ထြန္းေအာင္မွလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

မႏၱေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရာတြင္ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ယံုၾကည္ရာအသိပညာျပန႔္ပြားေရး အသင္း ႏွင့္ အခမဲ့စာၾကည့္တုိက္တို႕မွလည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသိ႕ု မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ဧရိယာအတြင္းရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္ (၆) ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပါတီ ၁၄ ခုမွ တုိင္းဗဟိုအမွဳေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ပါတီမွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း ( ၅၆ ) ဦးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအေပၚ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း

ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအေပၚ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း