ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရိွလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္စဥ္

June 24, 2016

“မူဝါဒေရးရာကုိယ္စားျပဳအေရးဆုိျခင္းကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆုိင္ရာလူငယ္စကားဝိုင္း”

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မွဳျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႕တြင္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရဆဲ ျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ ဒိန္မတ္   အင္စတီက်ဳ၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စ၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရာတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါတီစံု လူငယ္စကား၀ိုင္းမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ပါတီိအသီးသီးမွ […]
May 3, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈအား ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ပါတီစုံလူငယ္စကားဝုိင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

DIPDသည္ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မွုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ရာ၊ ေလ့လာမွဳမွတ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားအရ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုမိုပါ၀င္မွုႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း