ႏုိင္ငံေရးေလာကရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ျမွင့္တင္ျခင္း

“ကြ်န္မတို႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ တန္းတူမရလုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳက အင္မတန္မွနည္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ အားေကာင္းလာေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရး ကိစၥမ်ားအား ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆက္လက္၍ ရိွေနေသးသည္ဟု ပါတီမ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ၏ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရး တြင္ပါ၀င္မွဳ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းအရ သိရပါသည္။

က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွု တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စကား၀ိုင္းအား ဆရာမ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးမွ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပံု

က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွု တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စကား၀ိုင္းအား ဆရာမ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးမွ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပံု

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ကို ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ရရွိေစရန္၊ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာမူဝါဒမ်ားအား ပိုမိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္လာေစရန္၊ဘူတန္၊ ဒိန္းမတ္၊ နီေပါႏုိင္ငံတို႕မွ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား၊ လုပ္ထံုးေကာင္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေ၀ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပါတီမ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္လွဳပ္ရွား မွဳမ်ား ( WPA 2015)၊ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕တုိ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံေရးေလာကရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ျမႇင့္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ကုိ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

Ma. Phuntshok Chhoden Tshering မွ ဘူတန္၏ အမ်ိဳးသမီးအခန္းက႑ကို မွ်ေ၀ေနပံု

Ma. Phuntshok Chhoden Tshering မွ ဘူတန္၏ အမ်ိဳးသမီးအခန္းက႑ကို မွ်ေ၀ေနပံု

ဒိန္းမတ္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ က်ား-မေရးရာ ပညာရွင္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမွုအေပၚ အာရွအျမင္၊ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေဒသႏၱရႏုိင္ငံေရးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္စဥ္၊ ေဒသႏၱရႏုိင္ငံေရးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခန္းက႑၊ စိန္ေခၚမွဳမ်ား၊ နည္းလမ္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွု တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲပံုစံမ်ား၊ Debate အစီအစဥ္မ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္မက အမ်ိဳးသမီး၀ါဒီတဦးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ပုိျပီးေတာ္တယ္လို႕ မေျပာပါဘူး။ က်ား-မေရးရာကိစၥက တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႕ အေၾကာင္းအရင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကို ကြ်န္မနားမလည္ႏုိင္တာဘဲ။ ႏုိင္ငံေရးသမားတဦးဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို ကြ်န္မတုိ႕ တကယ္လိုခ်င္တာဟုတ္ရဲ႔လားလို႕ ကိုယ္တုိင္ျပန္ေမးရမယ္” ဟု ဒိန္းမတ္လစ္ဘရယ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Ms.Fatma Øktem မွ သူမ၏အျမင္ကို မွ်ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္မွ ပါတီတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း

ဆရာ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္မွ ပါတီတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း

“ပညာေရးနိမ့္က်မွဳေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုမိုခြဲျခားခံရတယ္။ CDEWကို ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း လက္မွတ္ထုိးထားျပီး CDEW ပါအခ်က္ေတြကို တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းပိုမုိတုိးတက္လာပါလိမ့္မယ္။” ဟု အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေၾကာက္တရားကင္းစြာပိုမုိပါ၀င္လာႏုိင္ရန္ မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ နီေပါ၊ ဘူတန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႕မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအေရးကို လွဳပ္ရွားေနၾကေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မွကိုယ္စာလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၉၅ ဦးတက္ေရာက္ကာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ အျမင္မ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။