ေဒသဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ ပါတီစံုစကား၀ိုင္းသဘာ၀သယံဇာတဘ႑ာေငြေၾကးမွ်ေ၀ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း
 
ဖက္ဒရယ္ေရးရာအေၾကာင္းေျပာမည္ဆုိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ၊ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားက မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမည့္ အခန္းက႑က ပါ၀င္မွာျဖစ္သလုိ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္း ေဒသဆုိင္ရာ သဘာ၀သယံဇာတဘ႑ေငြခြဲေ၀ေရး က႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိကာ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဘ႑ာေငြမွ်ေ၀ေရး မူကြဲမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အသိပညာမွ်ေ၀ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား သဘာ၀သယံဇာတ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမည့္ နယ္ပယ္မ်ား သေဘာတူသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ #DIPD#MMDP ရဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ ပါတီစံုစကား၀ိုင္းအစီအစဥ္မ်ားအရ သဘာ၀သယံဇာတဘ႑ာေငြေၾကးမွ်ေ၀ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲအား NRGI အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဧရာ၀တီတုုိင္း ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
“ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႕ခြဲတာတို႕ကို သည္ေဆြးေႏြးပြဲမွာမွ ေသခ်ာသိရတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အတြက္ အေတာ္ကို တန္ဖိုးရွိတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲပါ။” လို႕ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ဦးတင္၀င္းမွ ေျပာပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ သတၱဳ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြထုတ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား၊ ယေန႕ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲမႈအေျခအေန မ်ားအား NRGIမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဘ႑ာေငြမွွ်ေ၀ေရးဆုိင္ရာမူကြဲမ်ားအား တင္ျပကာ မြန္ဂိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘုိလီဗီယာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္သည့္ ဘ႑ာေငြမွ်ေ၀ေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား ထပ္ေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ သဘာ၀သယံဇာတတြင္းထြက္မ်ားမွ ရရွိေသာ ဘ႑ေငြမ်ားအေပၚ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရတုိ႕ မည္သုိ႕မည္ပံု ခြဲေ၀သင့္သည္ဆုိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြး အေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီးွရွိ MATA အဖြဲ႔မွလည္း ၄င္းတုိ႕၏ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
“ ဘိုလီးဘီးယား နဲ႔ မြန္ဂိုးရီးယားက Case Study ေတြကိုေလ့လာရတယ္။ ႏုိင္ငံအေနအထားက မတူလို႕ ပံုတူၾကီးကူးခ်မရေပမယ့္ သူတုိ႕ရဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳကို ကိုယ့္ျမန္မာအေျခအေနေပၚစဥ္းစားရေတာ့ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္နဲ႔ ကိုယ့္ျမန္မာအေနအထားနဲ႔ကိုက္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ပူးေပါင္းရွာေဖြလာႏုိင္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္တုိ႕ သဘာ၀သယံဇာတနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြပါ၀င္သင့္တဲ့ အခန္းက႑ေတြကို ပိုမိုအေလးထား စဥ္းစားမိလာတယ္။” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တက္ေရာက္လာသူမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဧရာ၀တီတုိင္းရွွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ခုမွ တုိင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ ဗဟုိအလုပ္မႈ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္စုစုေပါင္ (၂၅) ေယာက္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္လာေသာဧရာ၀တီတုိင္းရွိ ပါတီစံုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား