ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေၾကာင္း

ပါတီမ်ားႏွင့္ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ  DIPD ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေရြးခ်ယ္ထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီစုံႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားကုိကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာအေထာက္ပ့ံကုိအားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္ အင္စတီက်ဳသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊  ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပါတီစုံစနစ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရိွေသာ လြတ္လပ္ေသာလြတ္လပ္ေသာမီဒီယာ၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္ေဆာင္ ရြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအားေကာင္းခုိင္မာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိလုပ္လ်က္ရိွသည္။

ပုိ၍ သိလုိလွ်င္ dipd.dk တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာပါတီစုံဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္ (MMDP)သည္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD) ၏ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ DIPD ကိုဒိန္းမတ္နိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပဌာန္းအတည္ျပဳေပးခဲ့ ၿပီး၊ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးကိုကိုယ္စားျပဳထားေသာလြတ္လပ္သည့္ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ DIPD သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးပါတီစုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမွုကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အထူးတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည္။  အဖြဲ႕အစည္း၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွုသည္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာသင့္ေလ်ာ္ ကိုက္ညီမွုရွိၿပီးထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္လည္း DIPD၏ တမူထူးျခားေသာခ်ည္းကပ္နည္းမွာေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမွုႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးကိုစုစည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန႔္အားေကာင္းလာေစရန္တို႔အတြက္ အထူးအေရးပါသည္။

MMDP ၏ ရလဒ္မ်ားကို MMDP ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ DIPD ၏ လုပ္ေဆာင္မွုစြမ္းရည္ကိုဒိန္းမတ္နိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ သုံးသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာအေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာအျမင္မ်ားရရွိခဲ့သည္

ျမန္မာပါတီစုံဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္ကိုနည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာပါတီစုံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဝိုုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ပါတီမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မီဒီယာမ်ား၏ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းစသည့္က႑မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဦစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲၿပီးအစဥ္တစ္စိုက္ ပံ့ပိုးေပးေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အေျခအေနအခင္းအက်င္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးေရခ်ိန္၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အေနအထား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာယႏၲယားမ်ားအျပင္ အျခားေသာျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစသည္တို႔ကိုပိုမိုနားလည္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေရရွည္အတြက္ မဟာဗ်ဴေျမာက္ၿပီး၊ အစီအစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာပါတီစုံဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ခြဲထားသည္။
• ပါတီစုံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွု၊ နိုင္ငံေရပါတီမ်ားဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္ႏွင့္ စကားဝိုင္းစင္တာမ်ား
• နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာရန္ပုံေငြက႑ႏွင့္ တာဝန္ခံမွု
• နိုင္ငံေရးပါတီဝင္လူငယ္မ်ားက႑
• မီဒီယာ၏အခန္းက႑ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ပါတီစုံသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ထိုသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာပါတီမ်ားအတြင္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ၾကည့္ လမ္းညႊန္မွုေပးျခင္းတို႔အျပင္ အမ်ားပါဝင္ေသာနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားေကာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ေနေသာျပႆနာရပ္မ်ား၊ ျဖစ္နိုင္လၽွင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းအစရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ျမန္မာပါတီစုံဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္သည္ ပါတီစုံအကူအညီမ်ားေပးေသာအခါ အဓိကလက္ကိုင္ထားေသာမူမ်ားမွာအားလုံးပါဝင္မွု (လႊတ္ေတာ္ရွိပါတီမ်ားအားလုံးကိုဖိတ္ၾကားျခင္း)၊ ဘက္မလိုက္ျခင္း (ဘက္မလိုက္ေသာခ်ဥ္းကပ္မွုကိုက်င့္သုံးျခင္း)ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္မွု (ေဒသခံမ်ားကိုအစီအစဥ္ေရးဆြဲေစျခင္း) တို႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈရန္ ႏွိပ္ပါ

ျမန္မာပါတီစုံဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကုိဖတ္႐ႈရန္ ႏွိပ္ပါ