ျမန္မာပါတီစုံဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္

ျမန္မာပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္ (MMDP)သည္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD) ၏ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ DIPD ကိုဒိန္းမတ္နိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပဌာန္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ DIPD သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာအမ်ား  ျပည္သူဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ပါတီစုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမွုကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အထူးတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံထားရသည္။  အဖြဲ႕အစည္း၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွုသည္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာသင့္ေလ်ာ္ ကိုက္ညီမွုရွိၿပီး ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္လည္း DIPD၏ တမူထူးျခားေသာ ခ်ည္းကပ္နည္းမွာ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမွုႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလုံးကို စုစည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ အားေကာင္းလာေစရန္တို႔အတြက္ အထူးအေရးပါသည္။

MMDP-team-2015