ပဋိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ လူထုအသံ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနဆုိင္ရာ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိျပည္သူ႔အသံကိုေဖာ္ျပရန္အားနည္းမွဳသည္လည္း ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမွဳအား ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာအေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမာ်း၏ ျငိမ္း္ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနတင္ျပမွုအေပၚ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ စကား၀ိုင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမာ်း၏ ျငိမ္း္ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနတင္ျပမွုအေပၚ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ စကား၀ိုင္း

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေရးၾကီးပံုကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ သိရွိနားလည္ေစရန္ ႏွင့္ ၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပန္လည္စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ရန္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ေရးသားတင္ျပရာတြင္ စိန္ေခၚမွဳနယ္ပယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ ယင္းစိန္ေခၚမွဳမ်ားေျဖရွင္းရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္၊  ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိကၡမ်ားအေပၚလူထုအသံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ပံုေဖာ္ထင္ဟင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမွဳကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍  ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာအင္စတီက်ဳ၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီတုိ႕မွ ပူးေပါင္းကာ ေဒသဆုိင္ရာ ပဋိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ လူထုအသံ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅၊ ၁၆ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

“ မီဒီယာသမားမ်ားက ပဋိပကၡသတင္းေတြေရးသားေဖာ္ျပရာမွာ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ေစတဲ့ စကားလံုးေတြသံုးတာကို အထူးသျဖင့္ေရွာင္ဖုိ႕လုိတယ္။ A, I, R ဆုိတဲ့ တိက်၊ သမာသမတ္က်ျပီး၊ တာ၀န္ယူမွဳဆိုတာကို အေျခခံျပီး ေရးသားေဖာ္ျပဖုိ႕လိုတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚကထုိင္ၾကည့္ျပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့တကယ္ေျမျပင္ကိုသြားျပီးသတင္းယူတာက ပဋိပကၡကို တားဆီးႏုိင္တဲ့အထိေတာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ဆရာဦးသီဟေစာမွ ပဋိပကၡအေျခအေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သတင္းေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ မီဒီယာမ်ားလို္က္နာသင့္ေသာက်င့္၀တ္မ်ားအခန္းက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။img_8478

တက္ေရာက္လာေသာ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားဘက္မွလည္း ၄င္းတုိ႕ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမွဳမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား၏ လံုျခံဳမွဳမ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးကာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႕အသံျမွင့္တင္ဖုိ႕ဆုိရင္ ပါတီေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြ အရင္ဆံုးယံုၾကည္မွဳတည္ေဆာက္ဖုိ႕ အျပန္အလွန္ေလးစားၾက ဖို႕လိုမယ္။ ပါတီမီဒီယာပူးေပါင္းျခင္းက ပဋိပကၡနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကိုု ေရးသားေဖာ္ျပရာမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ကူညီရာေရာက္သလို တာ၀န္ယူမွဳကိုျမွင့္တင္ရာလည္းေရာက္တယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ စီမံေရးရာေကာ္မတီ၀င္ ဦးျမင့္ေက်ာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပါတီ (၁၅)ခု ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေနစဥ္ထုတ္သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ တုိင္းရင္းimg_8384သားမီဒီယာမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသတင္းမီဒီယာကြန္ယက္မွ သတင္းသမားမ်ား၊ အလြတ္တမ္းသတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၃၉)ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား၏အခန္းက႑၊ ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအား သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမွဳအေပၚ တာ၀န္ခံမွဳမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အျမင္အသီးသီးအား Panel ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ မီဒီယာဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏တာ၀န္ခံမွဳမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေမးအေျဖက႑မ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ပူးေပါင္းအေျဖရွာျခင္းတို႕ျဖင့္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
img_8277