ပါတီစံုစကား၀ိုင္း

October 11, 2017

ေဒသဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ ပါတီစံုစကား၀ိုင္းသဘာ၀သယံဇာတဘ႑ာေငြေၾကးမွ်ေ၀ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း   ဖက္ဒရယ္ေရးရာအေၾကာင္းေျပာမည္ဆုိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ၊ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားက မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမည့္ အခန္းက႑က ပါ၀င္မွာျဖစ္သလုိ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္း ေဒသဆုိင္ရာ သဘာ၀သယံဇာတဘ႑ေငြခြဲေ၀ေရး က႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိကာ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဘ႑ာေငြမွ်ေ၀ေရး မူကြဲမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ […]
March 8, 2016

ႏုိင္ငံေရးေလာကရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ျမွင့္တင္ျခင္း

“ကြ်န္မတို႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ တန္းတူမရလုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳက အင္မတန္မွနည္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ အားေကာင္းလာေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ တိုးတက္လာေသာ္လည္း […]
December 19, 2015

“ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ပါဝင္မႈအား သံုးသပ္ေလ့လာတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ”

ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD)၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမိုကေရ စီအစီအစဥ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္စက္၀န္းအရ
October 11, 2015

ပါတီကိုယ္စာလွယ္သင္တန္းႏွင့္ ပါတီစံုစကား၀ုိင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ရန္၊ ကိုယ္စာလွယ္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍