“ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ပါဝင္မႈအား သံုးသပ္ေလ့လာတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ”

ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD)၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမိုကေရ စီအစီအစဥ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္စက္၀န္းအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ရည္ရြယ္၍ “ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ပါဝင္မႈအား သံုးသပ္ေလ့လာတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုဒီဇင္ဘာ ၁၇တြင္ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီထိရန္ကုန္ျမိဳ႔ Novotel Hotel တြင္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ရာႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္မွဴေဆာင္ ပါတီ၀င္ ၅၅ ဦးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အရGDI (Gender Development Institute) မွ ဒါရိုက္တာဆလိုင္းအက္ဇက္ခင္ မွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပါတီမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တက္ေရာက္လာေသာပါတီမ်ားမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာဘ႑ာေရး၊ ေအာင္ႏုိင္ေရးနည္းဗ်ဳဟာ၊ ပါတီမ်ား၏ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မွဳ၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကူညီမွဳ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳ၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္းဆုိင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မွု၊ စိန္ေခၚမွဳမ်ားႏွင့္ ၄င္းအခက္အခဲမ်ားကို ေနာင္တြင္ ေက်ာ္လႊာႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးခ့ဲကာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုအုပ္စုအလိုက္ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းေဖာ္ျပမွဳ၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအၾကားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆက္ဆံေရးအဆင့္ဆင့္အေျခအေန၊ DIPD မွ ေလ့လာဆန္းဆစ္ထားေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္ပါ၀င္မွဳႏွင့္ေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုျမန္မာမီဒီယာေကာင္စီမွ ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ MID (Myanmar Institute for Democracy) မွ ဗဟုိအမွဴေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ဦးေအာင္စိုမင္း ႏွင့္ DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy) မွ Political Dialogue Advisor Dr. Jeremy Liebowitzတုိ႔မွ အသီးသီးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။