ပါတီကိုယ္စာလွယ္သင္တန္းႏွင့္ ပါတီစံုစကား၀ုိင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ရန္၊ ကိုယ္စာလွယ္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာ့ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္မွ ပါတီကိုယ္စာလွယ္သင္တန္းႏွင့္ ပါတီမ်ားစကား၀ိုင္းကို စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း မႏၱေလး၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ျပည္၊ပုသိမ္၊ မံုရြာ၊ ေရႊဘုိ၊ ကေလး၊ ေတာင္ၾကီး၊ ျမိဳ႕တုိ႕တြင္အသီးသီးက်င္းပခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မဲရံုေစာင့္ပါတီကိုယ္စာလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ပါတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သင္တန္းပထမရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲရံုေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလက္ေတြ႔သရုပ္ျပလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား ႏွင့္ ပါတီဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမွုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီစံုစကား၀ိုင္းကိုက်င္းပခဲ့သည္။