လုပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္း

October 11, 2017

ေဒသဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ ပါတီစံုစကား၀ိုင္းသဘာ၀သယံဇာတဘ႑ာေငြေၾကးမွ်ေ၀ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း   ဖက္ဒရယ္ေရးရာအေၾကာင္းေျပာမည္ဆုိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာ၊ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားက မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမည့္ အခန္းက႑က ပါ၀င္မွာျဖစ္သလုိ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္း ေဒသဆုိင္ရာ သဘာ၀သယံဇာတဘ႑ေငြခြဲေ၀ေရး က႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိကာ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဘ႑ာေငြမွ်ေ၀ေရး မူကြဲမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ […]
January 2, 2017

ပဋိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ လူထုအသံ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနဆုိင္ရာ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိျပည္သူ႔အသံကိုေဖာ္ျပရန္အားနည္းမွဳသည္လည္း ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမွဳအား ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာအေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေရးၾကီးပံုကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ သိရွိနားလည္ေစရန္ ႏွင့္ ၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပန္လည္စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ရန္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ေရးသားတင္ျပရာတြင္ စိန္ေခၚမွဳနယ္ပယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ ယင္းစိန္ေခၚမွဳမ်ားေျဖရွင္းရန္အတြက္ […]
September 8, 2016

မႏၱေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ရာ လြန္စြာအေရးၾကီးသည့္အခန္း႑တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာဒိန္းမိတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD) ၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္မွ မႏၱေလးၿမဳိ႕ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ပါ၀င္သူမ်ားထံသို႔ မႏၱေလးၿမဳိ႕ စည္ပင္သာယာေရး […]
June 24, 2016

“မူဝါဒေရးရာကုိယ္စားျပဳအေရးဆုိျခင္းကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆုိင္ရာလူငယ္စကားဝိုင္း”

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မွဳျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႕တြင္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရဆဲ ျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ ဒိန္မတ္   အင္စတီက်ဳ၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမုိကေရစီအစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စ၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရာတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါတီစံု လူငယ္စကား၀ိုင္းမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ပါတီိအသီးသီးမွ […]
March 8, 2016

ႏုိင္ငံေရးေလာကရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ျမွင့္တင္ျခင္း

“ကြ်န္မတို႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ တန္းတူမရလုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳက အင္မတန္မွနည္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ အားေကာင္းလာေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ တိုးတက္လာေသာ္လည္း […]
December 19, 2015

“ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ပါဝင္မႈအား သံုးသပ္ေလ့လာတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ပါတီစံုေဆြးေႏြးပြဲ”

ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD)၏ ျမန္မာပါတီစံုဒီမိုကေရ စီအစီအစဥ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္စက္၀န္းအရ
October 11, 2015

ပါတီကိုယ္စာလွယ္သင္တန္းႏွင့္ ပါတီစံုစကား၀ုိင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ရန္၊ ကိုယ္စာလွယ္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍
May 3, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈအား ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ပါတီစုံလူငယ္စကားဝုိင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

DIPDသည္ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မွုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ရာ၊ ေလ့လာမွဳမွတ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားအရ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုမိုပါ၀င္မွုႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း