ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈအား ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ပါတီစုံလူငယ္စကားဝုိင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

DIPDသည္ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မွုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ရာ၊ ေလ့လာမွဳမွတ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားအရ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုမိုပါ၀င္မွုႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးဆံုျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မွဳ၊ လူငယ္ က်ား၊မေရးရာ တန္တူညီမွ်မွဳ၊ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ၾကံဳေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု အလြတ္တန္းအၾကံေပးတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ထြန္းမွ DIPDမွ စီစဥ္က်င္းပေသာ“ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈအား ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ပါတီစုံလူငယ္စကားဝုိင္း” ေျပာၾကားပါသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈအား ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ပါတီစုံလူငယ္စကားဝုိင္း”ကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ လူငယ္အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ေသာ လူငယ္ေအာင္ႏုိင္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္မွဳႏွင့္ ဆုိင္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား မွ်ေ၀ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္လာမွဳကုိျမင့္တင္ရန္၊ အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္မွုပိုမုိမ်ားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၂၄) ပါတီမွ အေရြးေကာက္ခံ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိ္င္ေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီၾကေသာ ပါတီ၀င္လူငယ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကိုဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ ပါတီအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စာလွယ္ ၄၀ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ လူငယ္ေတြပါ၀င္မွဳ အကဲျဖတ္မွဳကို ဦးေအာင္ထြန္း (Independent Consultant) မွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ စိန္ေခၚမွုမ်ားအေၾကာင္း အုပ္စုလိုက္အျပန္အလွွန္သံုးသပ္တင္ျပျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑အေၾကာင္းကို ေဒါက္တာ Jeremy Liebowitz မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ဒုတိယေန႔တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မွု အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္ယူမွဳ ကို ပါတီစံုစကား၀ိုင္းအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

လူငယ္မ်ားပါ၀င္မွုအကဲျဖတ္မွုေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဦးေအာင္ထြန္းက ခုလို သံုးသပ္ခ်က္အရ – လူငယ္မ်ား ပါတီမ်ား၏နုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွုေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာ္လည္းအနာဂတ္တြင္ပါတီမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ပံ့ပိုးခြင့္ရႏိုင္ရန္မွာ ပါတီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအားနည္းေနမွုအေပၚမွာမူတည္ျပီး လူငယ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူငယ္မ်ား၏ပါ၀င္မွုမွာ အံ့မခန္းအေျခအေနျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္ေသာ္လည္း ထိပ္ပိုင္းေနရာအခန္း႑မ်ားတြင္ ပါတီေတြရဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုကန္႔သတ္ခ်က္ေတြအရ ပါ၀င္ခြင့္ေတာ့ အားနည္းေနေသးသည္။ လူငယ္မ်ား၏ အသိပညာ ကြ်မ္းက်င္မွု အေတြ႕အၾကံဳေတြမ်ား လုိအပ္မွုရွိေနေသးသည္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားအသိပညာေပးလုပ္ငန္း (Civic Education)၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအသိပညာေပးလုပ္ငန္း (Voter Education) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း (Capmpaig Volunteers) အေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္မွုမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္စြမ္းေဆာင္ရည္မွာအေတာ္ကိုျမင့္မားေၾကာင္း လူငယ္မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၁၄သန္းမွ ၁၇ သန္းအတြင္း ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုနဲ႔ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက လူငယ္မဲဆႏၵရွင္ေတြကို မဲဆြယ္ရန္နည္းဗ်ဴဟာသံုးမွုတြင္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္းသိရပါသည္။

“ ပါတီေတြအေနနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ေနရာေတြမွာ လူငယ္ေတြပါ၀င္မွဳကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္” ဟု အလြတ္တနး္အၾကံေပး ဦးေအာင္ထြန္းမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားပါသည္။